tel.: 723 871 732, 411 191 343 fax: 411 191 344 weissova@poradnastrom.cz
Antonína Dvořáka 2165/20, 434 01 Most www.poradnastrom.cz

Středisko rodinné mediace

Na základě pověření Krajským úřadem Ústeckého kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme následující služby:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona)
  • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. a zákona)
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) zákona
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona)
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradensko péči poskytnout
Dokument ke stažení:
- Standardy kvality sociálních služeb (v současné době probíhá aktualizace standardů)

Na základě odborné certifikace poskytujeme dále službu rodinné mediace. Bližší informace o procesu mediace najdete v následujícím odstavci.

Rodinná mediace a její cíl

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů s pomocí a za účasti kvalifikovaného mediátora. Mediátor, jako nezávislá a nestranná osoba, napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a hledat společné kroky, směřující k řešení konfliktu. Podporuje obě strany v hledání smírné cesty a k vytvoření vzájemně přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná.

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná a prakticky uskutečnitelná dohoda, která zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Má písemnou podobu stvrzenou podpisy stran i mediátora, proto dle závazkového práva může nabývat charakteru právní smlouvy.

Mediace může pomoci při řešení problémů v partnerském, manželském a rodičovském životě, při mezigeneračních konfliktech a při nedorozuměních v rodinném soužití.