Středisko rodinné mediace

Řešení partnerských a rodinných sporů

Úprava výchovných poměrů

Sociálně-právní poradenství

Psychologické služby

Rodinná terapie

Pomoc v obtížných životních situacích

Rodinná mediace a její cíl

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů s pomocí a za účasti kvalifikovaného mediátora. Mediátor, jako nezávislá a nestranná osoba, napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a hledat společné kroky, směřující k řešení konfliktu. Podporuje obě strany v hledání smírné cesty a k vytvoření vzájemně přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná.

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná a prakticky uskutečnitelná dohoda, která zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Má písemnou podobu stvrzenou podpisy stran i mediátora, proto dle závazkového práva může nabývat charakteru právní smlouvy.

Mediace může pomoci při řešení problémů v partnerském, manželském a rodičovském životě, při mezigeneračních konfliktech a při nedorozuměních v rodinném soužití.

Sociálně-právní poradenství

Středisko rodinné mediace nabízí sociálně právní poradenství včetně pomoci při sepsání předmětných návrhů.

Při potřebě úpravy práv a povinností k nezletilým dětem v případech rozchodu či rozvodu rodičů

Při potřebě úpravy kontaktu dětí s rodičem nebo prarodiči

Při úpravách vyživovací povinnosti rodiče vůči nezletilým dětem

Ve věcech nezrušitelného osvojení manželem či manželkou rodiče

Ve věcech rozvodu manželství

Psychologické služby

Středisko rodinné mediace nabízí psychologické služby včetně vypracování psychologických posudků.

Psychologické poradenství při řešení osobních a partnerských problémů

Pomoc a asistence při řešení náročných životních situací

Výchovné poradenství a pomoc při řešení problémů v rámci mezigeneračních vztahů

Psychodiagnostické služby